Anvers i revers del escarabeu egipci de Mallorca (fotos de Cristòfor Veny cedides a l’autor, preparades per R. Àlvarez).

Un escarabeu egipci procedent de Mallorca

De Mallorca procedeix un escarabeu; l’única peça egípcia que, amb certa seguretat, podem afirmar que procedeix de l’illa. La peça hauria estat trobada, al costat d’altres materials arqueològics, fa ja anys per un aficionat en una cova d’enterrament del talaiòtic final, i va ser mostrada al pare
Cristòfor Veny al Santuari de Lluc, qui va tenir ocasió de fotografiar-la i de comunicar-me la troballa. El seu parador actual és desconegut. La inscripció del seu revers es pot interpretar Ideográficamente com l’adoració dels simis davant la sortida del Sol, Re. Potser també, encara que amb
dubtes, podria ser llegida criptogràficament com un «trigrama d’Amon».

PADRÓ, Josep (2019). “Un escarabeo egipcio procedente de Mallorca”. PYRENAE. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 3a època, vol. 50, núm. 1, p. 171-175.